ДЕКЛАРАЦИЯ

за информирано съгласие за включване в обучението и за обработване на лични данни

ДЕКЛАРИРАМ:
 1. Съгласен/на съм детето ми да бъде включено в обучението по инициативите Академия за таланти по програмиране и Школа по роботика към Бургаски свободен университет (БСУ).
 2. Запознат/а съм с правилата и методите на обучение и приемам, че нито организаторите, нито преподавателят поемат отговорност, преди началото на учебното занятие или след неговия край. Отговорността за обучаемите извън учебната зала е лична, като обучаемият трябва стриктно да спазва инструкциите за дисциплина и безопасност, уточнени от преподавателя.
ДАВАМ СЪГЛАСИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
 1. Съгласен/на съм БСУ да събира, съхранява и обработва предоставените мои лични данни и личните данни на детето ми във връзка с обучението на детето.
 2. Съгласен/на съм имената на детето ми да бъдат публикувани в Интернет сайтовете на Бургаски свободен университет, Академия за таланти по програмиране и Школа по роботика при провеждане на състезания, класиране и обявяване на резултатите от тях.
 3. Съгласен/на съм снимки с участие на детето ми да бъдат публикувани в Интернет на сайтовете на Бургаски свободен университет, Академия за таланти по програмиране и Школа по роботика
 4. Съгласен/на съм БСУ, чрез оторизирани от него лица да се свързват на предоставените от мен телефон за контакт и електронна поща, във връзка с обучението на детето.

Запознат/а съм, че БСУ може да потърси допълнителна информация, за да се увери, че съгласието е дадено от носещия родителска/настойническа отговорност за детето.

ЗАПОЗНАТ/А СЪМ, ЧЕ:
 1. Личните данни ще бъдат използвани от БСУ на територията на Република България.
 2. Личните данни няма да се предоставят на трети страни и ще служат само за целите на обучението.
 3. Запознат/а съм, че личните данни ще се съхраняват на хартиен и електронен носител, според законовите изисквания за защита на данните.
 4. Запознат/а съм, че срока за съхранение на личните ми данни съвпада със срока за съхранение на финансовия документ съгласно чл.38, ал.1 от ДОПК.
 5. Запознат/а съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични данни по всяко време, че имам право на достъп до личните данни и че по всяко време мога да поискам тяхното коригиране или изтриване.
 6. Запознат/а съм, че по отношение на изтриването имам право да поискам от БСУ изтриване на предоставените от мен лични данни без забавяне, а администраторът има задължение да изтрие без забавяне данните.
 7. Запознат/а съм, че личните данни ще бъдат обработвани от БСУ и определеното от него лице за контакти е доц. д-р Димитър Минчев, е-поща: mitko@bfu.bg, сл. тел: +359 56 900 477, моб. тел: +359 899 148 872
 8. Запознат/а съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което следва да уведомя посоченото лице по т.7 в писмена форма на следния адрес: Бургас, 8001, Бургаски свободен университет, бул. „Сан Стефано“ № 62, каб.417, доц. д-р. Димитър Минчев
 9. Запознат/а съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България.

Декларирам, че ще уведомявам БСУ за всяка промяна в личните данни.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочената информация.

Обратно към предходната страница